پرس ضربه‌ای 400 تن

طراحی و ساخت ماشین سازی عامری

next

before
 

پرس 400 تن

Capacity

400 Ton

ظرفیت

Speed

50 spm

سرعت

Stroke

0 ~ 180 mm

کورس

Table Size

1300 mm x 900 mm

ابعاد میز

Ram Size

700 mm x 560 mm

ابعاد پیستون

Die Height (Max)

480 mm

قالب‌گیر

Gap Depth

460 mm

فاصله مرکز تا بدنه

Floor to Table

1000 mm

ارتفاع میز تا زمین

Press Area

150 cm x 250 cm

 مساحت پرس

Press Height

450 cm

ارتفاع پرس

Motor Power

30x1400 hp

قدرت موتور

 

back