پرس ضربه‌ای 40 تن

طراحی و ساخت ماشین سازی عامری

next

before
 

Capacity

40 Ton

ظرفیت

Speed

65 spm

سرعت

Stroke

0 ~ 80 mm

کورس

Table Size

640 mm x 440 mm

ابعاد میز

Ram Size

290 mm x 200 mm

ابعاد پیستون

Die Height (Max)

300 mm

قالب‌گیر

Gap Depth

225 mm

فاصله مرکز تا بدنه

Floor to Table

850 mm

ارتفاع میز تا زمین

Press Area

110 cm x 110 cm

 مساحت پرس

Press Height

235 cm

ارتفاع پرس

Motor Power

3x1400 hp

قدرت موتور

 

back