پرس ضربه‌ای 16 تن

طراحی و ساخت ماشین سازی عامری

Nest

before
 

Capacity

16 Ton

ظرفیت

Speed

145 spm

سرعت

Stroke

0 ~ 60 mm

کورس

Table Size

440 mm x 320 mm

ابعاد میز

Ram Size

140 mm x 150 mm

ابعاد پیستون

Die Height (Max)

225 mm

قالب‌گیر

Gap Depth

165 mm

فاصله مرکز تا بدنه

Floor to Table

800 mm

ارتفاع میز تا زمین

Press Area

80 cm x 80 cm

 مساحت پرس

Press Height

175 cm

ارتفاع پرس

Motor Power

2x900 hp

قدرت موتور

 

Back